Algemene voorwaarden

uberVo-Dental B.V. 
OFFICIAL IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR VAN: SCHÜTZ DENTAL GmbH | IMES-ICORE® GmbH | SILADENT GmbH| unidesa-odi

Artikel 1. DEFINITIES
1.1 Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle overeengekomen overeenkomsten, (online)bestellingen, leveringen, promo’s en diensten met inbegrip van advies. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 De opdrachtgever met wie éénmaal op grond van de onderhavige voorwaarden een overeenkomst tot stand gekomen is, gaat hierbij akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zijn op alle (online)bestellingen, leveringen en nieuw te sluiten overeenkomsten.
1.3 Indien om welke reden(en) dan ook, één of meerdere in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeel-telijk nietig dan wel nietig baar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen/promo’s en andere (reclame)uitingen, zowel mondeling, schriftelijk en of digitaal zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen/promo’s worden geacht te zijn herroepen ná het uitbrengen van nieuwe aanbiedingen, promo’s.
2.2 Overeengekomen overeenkomsten, (online)bestellingen of wijzigingen zijn pas bindend indien de overeenkomst, bestelling tussen uberVo-Dental B.V. en opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.


Artikel 3. PRIJZEN EN VERZEND

3.1 De producten of diensten van uberVo-Dental B.V. worden inclusief btw gefactureerd, mits uitdrukkelijk anders tussen beiden partijen anders overeengekomen is. Bij het voordoen van prijswijzigingen ten gevolge van prijsverhogingen van leveranciers van uberVo dental bv, dan is uberVo dental bv gerechtigd om deze verhoging(en) door te berekenen aan de opdrachtgever. Mocht een dergelijke prijsverhoging zich voordoen en deze bedraagt meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag dan is de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst, (online)bestelling schriftelijk binnen 24 uur te annuleren.
3.2 uberVo-Dental B.V. factureert de overeenkomen opdracht op basis van de geldende tarieven zoals die op dat moment door de leveranciers van uberVo-Dental B.V. zijn vastgesteld.
3.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is uberVo-Dental B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijsopgaaf te leveren.
3.4 De betaling dient door de opdrachtgever te geschieden overeenkomstig de betalingscondities zoals is vastgelegd in artikel 6 in deze voorwaarden.
3.5 Verzendkosten bij een (online)bestelling met een orderwaarde boven de €50,-- zijn gratis, uitgesloten hierbij zijn gips, straal- en polijstmiddelen. Verzendkosten inclusief gips, straal- en polijstmiddelen zijn bij een (online)bestelling met een orderwaarde boven de €250,-- gratis.
3.6 Bij een Express levering worden de bestelde producten vóór 11:00 uur op het aangegeven bezorgadres geleverd. Hiervoor wordt een Express toeslag bovenop het verzendbedrag in rekening gebracht. uberVo-Dental B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien de pakketdienst de levering door welke omstandigheden dan ook later bezorgd dan met de klant is overeengekomen. 

4. LEVERING, UITVOERING EN RISICO’S
4.1 Bij levering van bestelde (online)producten wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen om de genoemde leveringstermijnen in acht te nemen, doch deze termijnen zijn niet te allen tijde bindend.
4.2 Met inachtneming van de genoemde levertermijnen kan een levering, vertraging ondervinden. De opdrachtgever wordt hier tijdig over geïnformeerd. Bij een vertraging van een bestelling van uiterlijk 30 dagen na de overeengekomen overeenkomst heeft de opdrachtgever in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. Alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling, bij het stilleggen van cq. de liquidatie van diens bedrijf/praktijk of als uberVo dental bv wordt geïnformeerd door de krediet-verzekeringmaatschappij.
4.3 Verzend en transport naar opdrachtgever geschiedt voor risico en verantwoording van uberVo dental bv.
4.4 Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de opdrachtgever telefonisch, schriftelijk, kenbaar heeft gemaakt.
4.5 uberVo dental bv is gerechtigd om de overeengekomen order in gedeeltes te leveren, waarbij de overeengekomen order ook in gedeeltes gefactureerd zal worden. Eenmaal afgeleverde producten op het aangegeven bezorgadres zijn vanaf het moment van aflevering volledig van risico van de opdrachtgever, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, geïnstalleerd en/of gefactureerd, daarbij inbegrepen het risico van eventuele beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, enzovoort.
4.6 Eventuele zichtbare tekorten, fouten, beschadigingen en/of andere gebreken dient opdrachtgever na ontvangst binnen 24 uur aan uberVo dental bv telefonisch en schriftelijk kenbaar te maken.


Artikel 5. MONTAGE/INSTALLATIE

5.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een tijdige montage van de benodigde aansluitingen, hetzij voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting e.d. met inachtneming van de geldende aansluit-voorschriften van uberVo dental bv en of nevenbedrijven.
5.2 Indien m.b.t. geïnstalleerde producten enige vorm van schade ontstaat voor uberVo dental bv, bijv. door het niet of tijdig installeren of monteren van de geleverde producten dan is uberVo dental bv gerechtigd om deze schade en/of extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. BETALING/DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM
6.1 De facturatie van de overeengekomen (online)bestelling geschiedt op het moment van de verzenddatum.
6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen, mits anders tussen beide partijen schriftelijke overeengekomen is. 6.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling, mits uitdrukkelijk anders tussen beide partijen schriftelijk overeengekomen is.
6.4 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever aan uberVo dental bv een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. 6.5 Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is uberVo dental bv gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging uit handen te geven aan een incassobureau. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buiten-gerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag. uberVo dental bv is gerechtigd om eventueel hogere gemaakte kosten die aantoonbaar verband houden met deze opdracht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, alsmede de gerechtelijke en de executiekosten, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 7. OPSCHORTING/ONTBINDING
7.1 uberVo dental bv is gerechtigd om opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor nakoming van zijn betalingsverplichtingen en uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn vastgesteld.
7.2 uberVo dental bv is gerechtigd verdere uitvoering van de overeengekomen overeenkomst, (online)bestelling op te schorten indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt. 7.3 uberVo dental bv is gerechtigd de overeenkomst, bestelling met de opdrachtgever zonder tussenkomst van de rechter nietig te verklaren indien de opdrachtgever in gebreke blijft als gevolg van een niet tijdige betaling of andere verplichtingen die van toepassing zijn op de overeenkomst.
7.4 De voortvloeiende schade ten gevolge van opschorting/ontbinding wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
7.5 Bij opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde producten c.q. uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In zo’n dergelijke situatie is de vordering van uberVo dental bv met betrekking tot hetgeen geleverd is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. LEVEREN ONDER EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven in eigendom van uberVo dental bv totdat de opdrachtgever alle overeengekomen (factuur)verplichtingen aan uberVo dental bv heeft voldaan.
8.2 Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of onvolledig nakomt is uberVo dental bv gerechtigd om onherroepelijk de door haar geleverde producten terug te halen of terug te halen van de plaats waar de producten zich op dat moment bevinden.
8.3 Opdrachtgever is verplicht om uberVo dental bv per omgaande te informeren indien derden mogelijk beslag (willen) laten leggen of reeds hebben gelegd op de door uberVo dental bv geleverde en nog niet betaalde producten.

Artikel 9. TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN
9.1 Indien uberVo dental bv, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van een order, bij de opdrachtgever zorg draagt voor de tijdelijke vervanging van apparatuur en/of onderdelen is uberVo dental bv gerechtigd daarvoor aan de opdrachtgever kosten in rekening te brengen, hetzij voorrijkosten en arbeidsloon voor aflevering/montage als voor ophalen/demontage, alsmede een gebruiksvergoeding van de ter beschikking gestelde apparatuur/onderdelen.
9.2 De tijdelijke vervangende apparatuur/onderdelen blijven eigendom van uberVo dental bv en zal door opdrachtgever op eerste verzoek van uberVo dental bv worden teruggegeven c.q. voor terugneming beschikbaar worden gesteld, met name zodra de reden voor de vervanging is komen te vervallen.
9.3 Bij te repareren apparatuur/onderdelen komt de reden tot vervanging van die apparatuur/onderdelen te vervallen, indien de opdrachtgever een reparatievoorstel van uberVo dental bv, al dan niet afkomstig van of gedaan door de betreffende fabrikant, heeft ontvangen en niet binnen een daartoe door uberVo dental bv redelijk te stellen termijn heeft aanvaard. Indien de opdrachtgever het reparatievoorstel wel heeft aanvaard, komt de reden tot vervanging te vervallen, zodra uitvoering is gegeven aan het reparatievoorstel en de te repareren apparatuur en/of onderdelen weer gereed zijn voor gebruik. In beide gevallen zal de opdrachtgever de beschikbaar gestelde vervangende apparatuur/onderdelen op eerste verzoek van uberVo dental bv uiterlijk binnen 8 dagen teruggeven c.q. voor terugneming beschikbaar stellen.
9.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk en draagt zorg voor een goede bewaring en behoud van de door uberVo dental bv (tijdelijk) beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of vervangende onderdelen. Indien naar oordeel van uberVo dental bv de opdrachtgever deze bepaling niet of niet naar behoren is nagekomen, is uberVo dental bv gerechtigd om alle kosten voor het herstel van de (retourgekomen) vervangende apparatuur en/of onderdelen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 10. GARANTIE en RETOURRECHT
10.1 De door uberVo dental bv geleverde producten zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die uberVo dental bv zelf van haar leveranciers heeft verkregen.
10.2 Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan de geleverde producten zijn aangebracht door derden.
10.3 Uitgesloten van garantie zijn onderdelen als rubbers en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slagen en roterend  instrumentarium.
10.4 Ingevolge van artikel 7.2 van deze voorwaarden is uberVo dental bv gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten tot de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen naar uberVo dental bv is nagekomen.
10.5 Afgeleverde producten kunnen uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van uberVo dental bv retour gezonden worden in de originele ongeopende verpakking binnen 30 dagen.
10.6 Het recht op garantie, reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde producten onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde producten niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID/C.Q TEKORTKOMING
11.1 In geval van toerekenbare tekortkomingen van uberVo dental bv in de nakoming van de overeenkomst zal opdrachtgever uberVo dental bv in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn van de overeengekomen opdracht alsnog te verrichten. In dat geval is uberVo dental bv nimmer tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
11.2 Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd om uberVo dental bv nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel uberVo dental bv definitief in gebreke blijft is uberVo dental bv aansprakelijk voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade. De schade beperkt zich tot maximaal de waarde van de gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting.
11.3 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzet-verlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke, is uitgesloten.

Artikel 12. OVERMACHT / NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN
12.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeengekomen opdracht, bestelling door overmacht is uberVo dental bv gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst, (online)bestelling voor ten hoogte zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst, (online)bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop uberVo dental bv redelijkerwijs geen invloed heeft.
12.3 Indien de verhindering 6 maanden of langer duurt wordt de overeengekomen overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geval de overeenkomst door een niet-toerekenbare tekortkoming door uberVo dental bv dan wel van rechtswege wordt ontbonden is de uberVo dental bv niet gehouden tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 13. ANNULERING / UITSTEL LEVERING
13.1 Indien de overeengekomen opdracht op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak door uberVo dental bv wordt ontbonden, is uberVo dental bv gerechtigd een schadevergoeding te vorderen van min. 25% van de overeengekomen orderwaarde inclusief btw.
13.2 Bij uitstel van een levering op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is uberVo dental bv gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de overeengekomen opdrachtwaarde te vorderen en een rentevergoeding van 1% per maand, gerekend vanaf de datum waarop de levering volgens overeenkomst had moeten plaatsvinden.

Artikel 14. GESCHILLEN
14.1 Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Het voorleggen van geschillen schort de overeengekomen betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op.

 

Op alle met ons gesloten transacties zijn onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder vermelding van dossiernummer 55362826. uberVo dental b.v. Nederland, officieel importeur & dealer Schütz Dental Micerium Group GmbH, imes-icore® GmbH, Siladent GmbH.

 


[Terug naar Homepage]